Loading...

สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย

ประวัติสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย

โรงงานทอผ้าในประเทศไทยได้กำเนิดมามากกว่า 60 ปี โดยมีหลักแหล่งหลายแห่ง อาทิ สวนหลวง เจริญผล สามย่าน สะพานเหลือง และจุฬาซอย 16 เป็นต้น สมัยนั้น การทอผ้าจะนิยมทอผ้าแบบกี่กระตุก และผลิตสินค้าประเภทตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น ผ้าซิ่น,ผ้าโสร่ง,ผ้าขาวม้า และผ้ามุ้ง เป็นต้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสิ่งทอไทย จากนั้นได้มีการพัฒนาการทอผ้า จากกี่กระตุกเป็นการทอผ้าด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อผลิตสินค้าให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ดังนั้นกลุ่มโรงงานทอผ้า จึงได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรทอผ้าจากต่างประเทศมาใช้กันมากขึ้น และเริ่มมีการรวมกลุ่มกันอย่างจริงจัง นับแต่ปี พ.ศ. 2503 จนปัจจุบันเป็น “สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย” และจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2520 เมื่ออุตสาหกรรมทอผ้าด้วยเครื่องจักรเป็นที่นิยมมากขึ้น สถานที่ตั้งโรงงานของกลุ่มสมาชิกสมาคมฯ จึงกลายเป็นย่านอุตสาหกรรม ซึ่งก่อให้เกิดเสียงรบกวน ทางการจึงขอร้องให้โรงงานทอผ้าย้ายไปอยู่ตามชานเมือง เช่น คลองเตย บางปู ดาวคะนอง พระประแดง อ้อมน้อย และอ้อมใหญ่ ฯลฯ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตแล้วยังต้องคำนึงถึงเรื่องวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิตผ้าทอ รวมถึงเรื่องเทคนิคการย้อม ด้าย ย้อมผ้า พิมพ์ และตกแต่งสำเร็จ ยังคงต้องพัฒนาคุณภาพผ้าทอให้ได้มาตรฐานอยู่ตลอดเวลา และผลิตผ้าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของวงการแฟชั่นมากขึ้นเช่นกัน อาจกล่าวได้ว่าทุกวันนี้ ผลผลิตผ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เป็นผลผลิตของกลุ่มสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย ไม่ว่าจะเป็นผ้าตัดเสื้อ ผ้าแฟชั่น ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ผ้าใบ ผ้าห่มไหมพรม ผ้าปูที่นอน รวมทั้งผ้าขนหนู และผ้าปูโต๊ะฯลฯ ซึ่งปัจจุบันเราสามารถผลิตขายในประเทศแล้วยังสามารถส่งไปขายยังต่างประเทศอีกด้วย ปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยมีความสำคัญมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดย เฉพาะอย่างยิ่งในรูปของเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย

วัตถุดิบหลักของการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปก็คือ เนื้อผ้า อย่างไรก็ดีการผลิตผ้าทอ เพื่อสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เพื่อให้ผ้าที่จะใช้ทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมด เป็นผ้าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศนั้นยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข และปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงได้ก็ต่อเมื่อได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งรวมทั้งภาครัฐบาลด้วย ในวันนี้ กลุ่มสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย ได้มีส่วนสำคัญในการผลิตผ้า และพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่ยังมีอยู่ ซึ่งก็เริ่มที่จะสามารถปรับตัวในการผลิตผ้าให้ รวดเร็วรับกับการเปลี่ยนแปลงของวงการสิ่งทอ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตนเองเพื่อผลิตผ้าที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้ตั้งเป้าหมายว่า กลุ่มสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย จะมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น ในวงการแฟชั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมๆ กัน

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย (อดีต-ปัจจุบัน)

-ปี 2519-2529 คุณสงวน โชติชัยชรินทร์
-ปี 2529-2533 คุณสงคราม ชีวประวัติดำรงค์
-ปี 2533-2537 คุณสุชัย อาชวานันทกุล
-ปี 2537-2541 คุณธีรภาพ เอี้ยวพิทยากุล
-ปี 2541-2545 คุณวิชิต ชีวประวัติดำรงค
-ปี 2545-2549 คุณบดินทร์ภัทร์ อธิบดิ์ตระกูล
-ปี 2549-2559 คุณสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์
-ปี 2559-2561 คุณบัณฑิต พงศาโรจนวิทย์
-ปี 2561-ปัจจุบัน คุณอัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์